Rozwiązanie spółki z o.o. przez sąd bez postępowania likwidacyjnego

12 kwietnia 2020

Często zdarza się, że oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. sąd uznaje, że materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do jej rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Co to oznacza dla spółki z o.o. i jakie dalsze kroki zostaną podjęte względem niej? Poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienie.

Postanowienie sądu upadłościowego, o którym wspomnieliśmy na wstępie jest podstawą do wszczęcia przez sąd rejestrowy postępowania o rozwiązaniu spółki z o.o. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Postępowanie wszczyna się z urzędu, zatem to sąd rejestrowy jest jego inicjatorem.

Jaki będzie przebieg postępowania i jakie czynności będzie podejmował sąd rejestrowy?

Wszczęcie postępowania następuje poprzez wydanie postanowienia, o którym spółka z o.o. powinna zostać zawiadomiona. W praktyce postępowanie o rozwiązaniu spółki z o.o. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego może składać się nawet z trzech odrębnych spraw, pierwszej dotyczącej rozwiązania spółki z o.o. bez przeprowadzenia likwidacji, drugiej dotyczącej wpisania do rejestru informacji o wyniku tej pierwszej i ostatniej, dotyczącej wykreślenia spółki z o.o. z rejestru. Praktyka sądów rejestrowych może oczywiście nie być jednorodna w tym zakresie.

Obowiązkiem sądu jest ogłoszenie o wszczęciu postępowania. Jeżeli spółka z o.o. nie posiada organu uprawnionego do jej reprezentacji lub w rejestrze wpisany jest jej nieaktualny adres wówczas ogłoszenie zastępuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania (o którym wspomnieliśmy wyżej). Istotnym elementem takiego ogłoszenie jest wezwanie skierowane do wszystkich osób, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu spółki z o.o. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jej wykreśleniu z rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko takiemu rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Ogłoszenie publikuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd może jednak zarządzić jego zamieszczenie również w dzienniku lub czasopiśmie oraz podać je do publicznej wiadomości w inny sposób, taki jaki uzna za odpowiedni.

W toku postępowania sąd bada czy spółka z o.o. posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. W tym celu zawiadamiając o wszczęciu postępowania wzywa spółkę z o.o. do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników. Spółka z o.o. ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Sąd może również zwrócić się o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia powyższego, do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej oraz do organizacji społecznych.

W zależności od tego jakie ustalenia poweźmie sąd może on dokonać różnych rozstrzygnięć. W przypadku ustalenia, że spółka z o.o. nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd orzeknie o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzi wykreślenie jej z rejestru. Umorzy jednak postępowanie jeżeli ustali, że spółka z o.o. posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność lub też jeżeli dowie się, iż zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko jej rozwiązaniu w tym trybie, jak na przykład uzasadniony interes jednego lub więcej wierzycieli.

Warto również wspomnieć, że istnienie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na spółce z o.o. lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2a Prawa upadłościowego, art. 25a – 25d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowy.