Crowdfunding – aktualizacja stanu prawnego (II)

25 października 2022

W dniu dzisiejszym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie przedłużenia okresu przejściowego dla działalności „platform crowdfundingowych”. Jak czytamy w stanowisku Urzędu KNF:

21 października 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie 2022/1988, zgodnie z którym okres przejściowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1 Rozporządzenia 2020/1503, dla świadczenia usług finansowania społecznościowego ulega przedłużeniu do 10 listopada 2023 r. Przedłużenie okresu przejściowego znajdzie zastosowanie do działalności wszystkich „platform crowdfundingowych”, które przed 10 listopada 2021 r. działały na podstawie swobody świadczenia usług i zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. W okresie przejściowym takie platformy będą musiały przestrzegać wymogów prawa krajowego, w oparciu o które działały przed 10 listopada 2021 r., a przepisy Rozporządzenia 2020/1503 znajdą zastosowanie do ich działalności dopiero od dnia uzyskania przez nie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 Rozporządzenia 2020/1503. Po 10 listopada 2023 r. dalsze prowadzenie działalności przez „platformy crowdfundingowe” będzie możliwe jedynie na podstawie zezwolenia uzyskanego zgodnie z art. 12 Rozporządzenia 2020/1503.

Link do pełnej treści komunikatu Urzędu KNF: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80039&p_id=18

Tym samym Urząd KNF wyraźnie potwierdził, że przedłużenie okresu przejściowego z art. 48 Rozporządzenia UE 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych znajdzie zastosowanie względem wszystkich platform crowdfundingowych działających przed 10 listopada 2021 r. w oparciu o przepisy krajowe. Zatem, okres przejściowy wydłużony do 10 listopada 2023 r. będzie dotyczyć także (a w praktyce przede wszystkim) tych usługodawców crowdfundingu komercyjnego, którzy dotychczas nie świadczyli usług finansowania społecznościowego w rozumieniu Rozporządzenia UE 2020/1503, a świadczyli tak zwany „crowdfunding nieregulowany”, a więc dozwolony w zakresie, w jakim nie narusza on innych przepisów prawa polskiego (w tym przepisów o publicznym oferowaniu instrumentów finansowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, prawa o ochronie konsumentów lub prawa bankowego). Powołane wyżej stanowisko Urzędu KNF potwierdza możliwość kontynuowania w Polsce świadczenia crowdfundingu nieregulowanego Rozporządzeniem UE 1503/2020 w zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, do czasu uzyskania zezwolenia zgodnie z Rozporządzeniem UE 1503/2020, jednak nie dłużej niż do 10 listopada 2023 r. Zwracamy uwagę, że powyższa możliwość dotyczy jedynie kontynuowania działalności prowadzonej przed 10 listopada 2021 r. (datą wejścia w życie Rozporządzenia UE 1503/2020). Dla dostawców usług crowdfundingu komercyjnego, którzy nie prowadzili takiej działalności przed 10 listopada 2021 r., przedłużony okres przejściowy z art. 48 Rozporządzenia UE 1503/2020 nie znajdzie zastosowania. W przypadku takich usługodawców, należy pamiętać, że obowiązująca od niedawna Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, faktycznie zakazuje świadczenia usług z zakresu crowdfundingu na cele gospodarcze w inny sposób, niż jako dostawca usług finansowania społecznościowego w rozumieniu Rozporządzenia 1503/2020, pod groźbą kary grzywny do 5 mln. zł.