Jacek Jonak jest założycielem firmy. W latach 1989-1997 uczestniczył w tworzeniu ram instytucjonalnych i prawnych polskiego rynku kapitałowego oraz pracował w Komisji Papierów Wartościowych, w tym przez ostatnie dwa lata jako Zastępca Przewodniczącego do spraw nadzoru. W latach 1997-2007 był partnerem w międzynarodowej firmie prawniczej Allen&Overy.

Pracował dla polskich i zagranicznych firm i instytucji finansowych przy największych i najtrudniejszych transakcjach, w tym przy ofertach publicznych PKN Orlen, PKO BP, TVN i wielu innych ofertach akcji lub obligacji. Doradzał Ministerstwu Finansów przy większości dotychczasowych emisji euroobligacji i obligacji strukturyzowanych oraz przy projektach finansowania przedsięwzięć miejskich i gminnych, w tym przy ustanowieniu programu emisyjnego i pierwszej emisji obligacji Miasta stołecznego Warszawy na rynku krajowym. Brał udział w restrukturyzacji zadłużenia Netii SA, w tworzeniu a potem sprzedaży funduszu emerytalnego Norwich Union oraz w wielu innych transakcjach z obszaru fuzji i przejęć. Doradzał największym krajowym i światowym bankom w sprawach regulacyjnych, szczególnie z zakresu prawa upadłościowego i tzw. nettingu oraz przy tworzeniu standardowej dokumentacji dla instrumentów pochodnych lub strukturyzowanych instrumentów dłużnych. Prowadził sprawy licencyjne oraz występował w postępowaniach przed organami nadzoru finansowego. Jest członkiem Komitetu Rozwoju Rynku Obligacji przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rekomendowany w rankingach publikowanych przez Rzeczpospolitą, Forbes, Legal 500 i Chambers Global.

Absolwent francuskiej Ecole nationale d'administration (promotion Condorcet). W latach 1997–2007 (do utworzenia stałej ambasady) był konsulem honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce.